Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-010
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
HELICOBACTER PYLORI İNFEKSİYONU VE KORONER KALP HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANTİ-HELICO IgG İLE ARAŞTIRILMASI
Ayten KADANALI, Mehmet A. TAŞYARAN, Mustafa ERTEK, Serpil EROL
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum
Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, koroner kalp hastalığı, anti-Helico IgG
Özet
Bu çalışmanın amacı, Helicobacter pylori infeksiyonu ile koroner kalp hastalığı (KKH) arasındaki ilişkiyi incelemekti Koroner kalp hastalığı varlığı veya yokluğu koroner anjiyografi ile belirlendi. Hasta (n:130) ve kontrol grubunun (n:33) serumlarında ELISA ile H. pylori'ye özgü IgG antikorlar araştırıldı. İstatistiksel analizler için ki-kare testi kullanıldı. Koroner kalp hastalığı grubundaki %60.0'lık (78/130) H. pylori IgG pozitifliği kontrol grubundaki %39.4'lük (13/33) orandan anlamlı olarak yüksekti [p<0.01, Odd ratio (OR) 2.14, güvenirlik aralığı (GA) %95]. Koroner kalp hastalığı grubunda, yaş gruplarına göre H. pylori IgG pozitifliğine bakıldığında, 45-55 yaş grubundaki %50.8'lik oran, 56-65 yaş grubundaki %68.1'lik orandan istatistiksel olarak farklı idi (p=0.04, OR: 2.05, GA %95). Kontrol grubunda yaş gruplarına göre H. pylor IgG pozitifliğine bakıldığında, 45-55 yaş grubundaki %35.0'lık oran 56-65 yaş grubundaki %46.1'lik orandan farklı değildi (p=0.52). Dispeptik yakınması olanlardaki %71.7'lik H. pylori IgG pozitifliği dispeptik yakınması olmayanlardaki %49.6'lık orandan yüksek bulundu (p<0.01, OR: 2.00, GA %95). Sonuç olarak, H. pylori pozitivitesinin koroner kalp hastalığı için bir risk faktörü olabileceği üzerinde duruldu. Ancak bu ilişkinin ileri çalışmalar ile doğrulanması gerekir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim