Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 137-140
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
GALAKTOMANNAN ve 1,3 BETA-D GLUKAN NEGATİFLİĞİ İLE GİDEN ASPERGILLUS FUMIGATUS SUŞUNUN NEDEN OLDUĞU MAKSİLLER SİNÜZİT OLGUSU
Melek İNCİ1, M. Altay ATALAY2, Fatih KURNAZ3, A. Nedret KOÇ2, F. Filiz KASAP2
1Kayseri Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi;
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı;
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji-Onkoloji Anabilim Dalı; Kayseri
Anahtar Kelimeler: Aspergillus fumigatus, maksiler sinüzit, nötropeni, galaktomannan, 1,3 beta D-glukan, amfoterisin B
Özet
Aspergillus türlerine bağlı gelişen paranazal sinüs snfeksiyonlarında Aspergillus fumigatus en sık görülen türdür. Bu çalışmada, galaktomannan ve 1,3 beta D-glukan negatifliği ile giden Aspergillus fumigatus suşunun neden olduğu maksiller sinüzit olgusu sunulmuştur. Olgu bifenotipik lösemi tanısı almış, nötropenik ve kemoterapi alan 26 yaşında erkek hastaydı. Ateş, öksürük, burunda ağrı, tıkanıklık ve kanama nedeniyle çekilen paranazal sinüs tomografisinde maksiller sinüzit saptandı. Hastanın galaktomannan ve 1,3 beta D- glukan antijen değerleri negatif olarak bulundu. Burun sol alt konkadaki lezyondan alınan örnekte A. fumigatus üredi. Suşun in vitro antifungal duyarlılık test sonuçları; amfoterisin B, vorikonazol, kaspofungin ve itrakonazol için sırasıyla 0.25, 0.19, 0.032 ve 2 μg/mL olarak bulundu. Hasta amfoterisin B tedavisi ile iyileşti. İmmün yetmezlikli hastalardaki sinüzitlerde antijen testleri negatif olsa bile mantar sinüzitleri, özellikle de A. fumigatus ayırıcı tanıda düşünülmelidir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim