Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-004
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NE BAŞVURAN 40 BRUSELLOZ OLGUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Özlem TANSEL, Meltem YAVUZ, Figen KULOĞLU, Filiz AKATA
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı, Edirne
Anahtar Kelimeler: Bruselloz, klinik bulgular, laboratuvar bulguları
Özet
Bu çalışmanın amacı, Haziran 1994-Temmuz 2001 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Hastanesinde bruselloz tanısı alan 40 hastanın retrospektif olarak klinik ve laboratuvar bulguları yönünden değerlendirmekti. Bruselloz tanısı klinik bulgularla beraber pozitif standart tüp aglütinasyon titresi (≥1: 160) ve/veya pozitif kan kültürü ile konuldu. Hastaların 31 i erkek, dokuzu kadın olup, 25i çiğ sütten yapılmış peynir yeme öyküsü tanımlamaktaydı. Başvuru yakınmaları arasında en sık olarak ateş (%90), terleme (%82.5), halsizlik (%65), iştahsızlık (%55), artralji (%40), sırt ağrısı (%37.5), kilo kaybı (%27.5) bulundu. Fizik muayenede ise lenfadenopati (%17.5), splenomegali (%40), hepatomegali (%27.5) saptandı. Lökopeni %30, trombositopeni %35, trombositoz %62.5, anemi %40, eritrosit sedimentasyon hızında artış %90, CRP pozitifliği %82.5, AST artışı %67.5, ALT artışı %55 olguda vardı. Bu olgularda standart tüp aglütinasyon testi pozitifliği %87.5, kan kültürü pozitifliği ise % 72.5 olarak saptandı.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim