Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2005, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 107-110
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
ÇOĞUL DİRENÇLİ ACINETOBACTER KÖKENLERİNDE AMPİSİLİN/SULBAKTAM – SİPROFLOKSASİN, AMPİSİLİN/SULBAKTAM - AMİKASİN, İMİPENEM – SİPROFLOKSASİN, İMİPENEM - AMİKASİN KOMBİNASYONLARININ IN VITRO ETKİLEŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Aslı Gamze ŞENER, Meral TÜRK, İlhan AFŞAR, Metin TÜRKER
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Acinetobacter türleri, infeksiyon, kombinasyon sağaltımı, sinerji

Çoğul dirençli Acinetobacter infeksiyonları özellikle yoğun bakım ünitelerinde sağaltım güçlüğüne neden olmaktadır. Bu çalışma, çoğul dirençli Acinetobacter kökenlerinde antibiyotik kombinasyonlarının in vitro etkinliklerinin araştırılması amacıyla düzenlenmiştir. Çoğul dirençli 12 Acinetobacter kökeninde sulbaktam-ampisilin + siprofloksasin (SAM+CIP), sulbaktam-ampisilin + amikasin (SAM+AK), imipenem + siprofloksasin (IMP+CIP) ve imipenem + amikasin (IMP+AK) kombinasyonlarının in-vitro sinerjistik etkinliği dama tahtası (checkerboard) yöntemi ile araştırılmıştır. En yüksek sinerji oranı SAM+AK (3/12) kombinasyonunda saptanmıştır. İndiferan etkileşim, SAM+CIP, SAM+AK, IMP+CIP ve IMP+AK kombinasyonlarında sırasıyla ; %91.6, %75, %75 ve %83.3 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, çoğul dirençli Acinetobacter infeksiyonlarında kombinasyon sağaltımı ve öncesinde antibiyotik etkileşimlerinin gösterilmesi açısından in vitro sinerji testlerinin yapılması önerilmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim