Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-34
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
HEMODİYALİZ HASTALARINDA BURUNDA METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS TAŞIYICILIĞI
İrfan ŞENCAN1, Demet KAYA2, Necati ÇATAKOĞLU3, İdris ŞAHİN2, Zeynep BAHTİYAR1, Mustafa YILDIRIM1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Düzce
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Düzce
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce
4Düzce Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Merkezi, Düzce
Anahtar Sözcükler: Staphylococcus aureus, metisiline dirençli S. aureus (MRSA), taşıyıcılık, burunda taşıyıcılık, hemodiyaliz, in vitro antibiyotik duyarlılığı, mupirosin

Çalışmanın amacı, hemodiyaliz hastalarında metisiline dirençli Staphylococcus aureus burun taşıyıcılığı oranını ve bakterinin in vitro antibiyotik duyarlılığını saptamak idi. Düzce Tıp Fakültesi ve Düzce Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezlerinde kronik diyaliz uygulanan 77 hastadan alınan burun boşluğu 1/3 ön kısım sürüntü örnekleri standart yöntemlerle değerlendirildi. Elli-iki (%67.5) örnekte S. aureus izole edildi ve NCCLS kriterlerine uygun olarak oksasilin için agar tarama, diğer antibiyotikler için disk difüzyon yöntemi ile duyarlılıkları belirlendi. Staphylococcus aureus kökenlerinde oksasilin duyarlılığı %59.6 olarak belirlendi. Oksasilin duyarlı ve dirençli S. aureus kökenlerinde mupirosin direnci sırası ile %6.5 ve %14.3 olarak bulundu. Vankomisine direnç saptanmadı. Sonuç olarak, mupirosin halen burun taşıyıcılığını eradike etmede en etkili ilaç olsa da, mupirosine karşı artan oranda direnç varlığının bilincinde olunmalıdır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim