Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-036
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Q HUMMASI İÇİN RİSK GRUPLARINDA COXIELLA BURNETII'YE KARŞI OLUŞAN ANTİKORLARIN ELISA VE IFA TESTLERİ İLE SAPTANMASI
Mete EYİGÖR1, Şükrü KIRKAN2, Berna GÜLTEKİN1, Senem YAMAN1, Serten TEKBIYIK2, Neriman AYDIN1
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın
Anahtar Sözcükler: Coxiella burnetii, Q Humması, risk grupları, ELISA, IFA, serolojik tanı

Q humması zoonotik bir infeksiyon olup, hayvanlarla temas içinde olan risk gruplarında daha sık görülmektedir. Bu çalışmada risk gruplarında Coxiella burnetii'ye karşı oluşan antikorlarının, böylelikle Q Humması prevalansının saptanması amaçlanmıştır. Veteriner hekimler, celepler ve kasaplar olmak üzere üç grupta toplam 92 kişi çalışmaya alınmış ve C. burnetii infeksiyonu ile ilgili risk faktörleri ve semptomları sorgulayan anket formu uygulanmıştır. Toplanan serum örneklerinde Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı'nda enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA) ile Faz II IgG ve IgM antikorları araştırılmıştır. ELISA ile pozitif veya kuşkulu saptanan tüm olgularda indirekt floresan antikor (IFA) yöntemi ile Faz I ve Faz II IgM ve IgG antikorları araştırılmıştır. ELISA ile 12 serumda (%13) C. burnetii IgM antikorları pozitif, sekiz (%8.7) serumda kuşkulu bulunmuştur. Toplam 20 kişide yapılan IFA Faz II IgM testi yedi (%7.6) olguda pozitif saptanmıştır. C. burnetii IgG antikorları ELISA ile olguların 32'sinde (%34.8) pozitif, dokuzunda (%9.7) şüpheli bulunmuştur. Toplam 41 kişide uygulanan IFA testiyle, C. burnetii Faz II IgG antikorları 39 (%42.3) kişide pozitif bulunmuştur. Bir kişide (%2.4) IFA ile C. burnetii Faz I ve Faz II IgG birlikte pozitif saptanmıştır. Sonuç olarak, Aydın bölgesinde risk gruplarında C. burnetii seropozitifliği yüksek oranda saptanmıştır. C. burnetii'nin neden olduğu klinik tablolarda özellikle hayvan teması öyküsü varsa, olası etkenler arasında araştırılması gerektiği düşünülmektedir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim