Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-038
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN SOYUTLANAN KLEBSIELLA TÜRLERİNDE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ VARLIĞI VE ANTİBİYOTİK DUYARLIĞI
Ferhat IŞIK, Uğur ARSLAN, İnci TUNCER
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Klebsiella, genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz, antibiyotik direnci

Bu çalışma, hastanede yatan hastalara ait klinik örneklerden soyutlanan Klebsiella köklerinde genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) varlığının belirlenmesi, GSBL-pozitif ve -negatif suşların çeşitli antibiyotiklere duyarlılıklarının araştırılması amaçlanmıştır. Hastanede yatan hastalara ait değişik klinik örneklerden soyutlanan 154 Klebsiella suşunun tür tayini yapıldıktan sonra GSBL varlığı fenotipik doğrulama yöntemi ile saptanmıştır. GSBL-pozitif ve -negatif suşların çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları CLSI standartları izlenerek disk difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir. Suşların 115 (%74.7)'i K. pneumoniae, 17 (%11)'si K. ornithinolytica, 16 (%10.4) K. oxytoca, dördü (%2.6)'ü K. planticola ve ikisi (%1.3) K. terrigena olarak identifiye edilmiştir. Toplam 154 Klebsiella suşunun 87 (% 56.5)'sinin GSBL oluşturduğu saptanmıştır. GSBL-pozitif suşlarda piperasilin-tazobaktama %18.4, amikasine %26.4, siprofloksasine %53, netilmisine %54, trimetoprim/sulfametoksazole %62, gentamisine %69, tobramisine %71.3 ve amoksisilinklavulanata %92 oranında direnç saptanmıştır. GSBL-negatif suşlarda ise aynı antibiyotiklere sırasıyla %4.5, %7.5, %12, %15, %23.8, %25.4, %25.4 ve %53.7 oranında direnç bulunmuştur. GSBL-pozitif ve -negatif suşlarda imipeneme direnç gözlenmemiştir. Çalışmada antibiyotik direnci GSBL-pozitif suşlarda negatif suşlara göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0.05).

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim