Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 065-069
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARININ KLİNİK VE BAKTERİYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Bahar ÖRMEN1, Nesrin TÜRKER1, İlknur VARDAR1, Nejat Ali COŞKUN1, Figen KAPTAN1, Serap URAL1, Sibel EL1, Metin TÜRKER2
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir
2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İzmir
Anahtar Sözcükler: Diyabetik ayak, infeksiyon, bakteri

Bu araştırmada diyabetik ayak infeksiyonu olan olguların klinik ve laboratuvar özellikleri ile etken aerobik mikro-organizmalar ve bunların antibiyotik duyarlılıkları belirlenerek bu infeksiyonların ampirik antibiyoterapisine katkıda bulunulması amaçlandı. Elli olgu prospektif olarak izlendi. Olguların 33 (%66)'ü erkek, 17 (%34)'si kadındı. Wagner sınıflamasına göre evre 1'de yedi, evre 2'de 12, evre 3'de 13, evre 4'de 15 ve evre 5'de üç olgu yer almakta idi. Otuzüç (%66) olgunun lezyon kültürlerinde; 14 (%40)'ü Gram-pozitif, 21(%60)'i Gram-negatif olmak üzere toplam 35 bakteri izole edildi. Gram-pozitif bakteriler arasında en sık izole edilen Staphylococcus aureus suşları içinde oksasilin direnci %37.5 olarak bulundu. Gram-negatif bakteriler arasında en sık izole edilenler Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii idi. Pseudomonas aeruginosa suşlarından birinde indüklenebilir beta laktamaz ( İBL) pozitifliği, E. coli suşlarından birinde genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) pozitifliği saptandı. İmipenem/silastatin Gram-negatif izolatların tümüne etkili olan tek antibiyotik olarak bulundu. Olguların %32'sinde ekstremite ampute edildi.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim