Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 135-140
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİNDE HASTAYA DAYALI AKTİF SÜRVEYANSIN ÖNEMİ
Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN1, Esra TANYEL1, Aykan ULUS2, Necla TÜLEK1
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrrahisi Anabilim Dalı, Samsun
Anahtar Sözcükler: Sürveyans, hastaya dayalı aktif sürveyans, hastane infeksiyonu, meninjit

Bu prospektif çalışmada, 1 Mayıs-30 Eylül 2007 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi kliniğinde yatarak tedavi gören hastalardaki hastane infeksiyon sıklığı ve risk faktörlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Beş aylık dönemde yapılan hastaya dayalı sürveyans sonucunda, 142/622 (%22.8) hastada hastane infeksiyonu geliştiği saptanmıştır. İnfeksiyon gelişiminde lojistik regresyon analizi sonucu anlamlı bulunan risk faktörleri, hastanede uzun süreli yatma, H2 reseptör blokeri ve total parenteral nutrisyon (TPN) kullanımı, idrar sondası, santral ve eksternal drenaj kateter varlığı, genel anestezi uygulanmasıdır. En sık gelişen infeksiyon menenjit olarak saptanmıştır. (52/142, %36.6). Meninjit saptanan hastaların 29/52'unda (%55.9) kan ve beyin-omurilik sıvısı (BOS) kültüründe üreme saptanmamış ve tanı klinik ve BOS'un direkt incelemesi ile konulmuştur. En sık izole edilen mikro-organizmalar Gram-negatif bakterilerdir. Ortalama mortalite hızı %15.6, hastane infeksiyonu gelişen hastalardaki mortalite hızı %33.8 olarak saptandı. Sonuç olarak, bu çalışma infeksiyon riski yüksek ünitelerde hastaya dayalı sürveyansın yapılmasının kültür negatif hastane infeksiyonlarının erken tanısındaki yerini göstermektedir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim