Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 147-151
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DİSPEPTİK HASTALARDA ANTİ-HELICOBACTER PYLORI IgG ELISA KİTİNİN HELICOBACTER PYLORI İNFEKSİYONUNUN BİRİNCİL TANISINDAKİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yusuf ERZİN1, Sibel ALTUN2, Ahmet DOBRUCALİ1, Mustafa ASLAN2, Sibel ERDAMAR3, Ahmet DİRİCAN4, Bekir KOCAZEYBEK2
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Helicobacter pylori, birincil tanı, seroloji, ELISA

Türkiye'de Helicobacter pylori prevalansı çok yüksek olup tanısal amaçlı invazif ve noninvazif testlerin kullanımı sağlık harcamalarını arttıran önemli bir faktördür. Bu çalışmanın amacı, infeksiyonun primer tanısında, basit ve ucuz bir alternatif olarak karşımıza çıkan anti-H. pylori IgG ELISA serolojik testinin dispeptik hastalarda tanısal doğruluğunu araştırmak olmuştur. Dispeptik yakınmaları nedeniyle Haziran 2003–Mart 2004 tarihleri arasında endoskopi ünitesine başvuran hastaların serum örneklerinde ticari bir anti-H. pylori ELISA seroloji kiti ile H. pylori varlığı araştırılmıştır. Her hastanın H. pylori statüsü histoloji, hızlı üreaz testi (HUT) ve kültür ile belirlenmiştir. Belirlenen altın standarda göre, kültürün tek başına ya da histoloji ile birlikte HUT'un pozitif olması halinde hasta H. pylori-pozitif ve tüm testlerin negatif olması durumunda da H. pylori-negatif kabul edilmiştir. Sonuçları uyumsuz bulunan hastalar ise son hesaplamalara alınmamış olup çalışma dışı bırakılmıştır. Standart yöntemlerle testin duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif kestirim değerleri ve bu değerlerin %95 güvenilirlik aralıkları hesaplanmıştır. Toplam 152 hasta çalışmaya alınmış olup belirlenen altın standarda göre 131 hasta (%86) H. pylori-pozitif ve 21 hasta (%14) H. pylori-negatif saptanmıştır. IgG-ELISA seroloji testinin duyarlılığı %97, özgüllüğü %67, tanısal doğruluğu ise %93 bulunmuştur. Sonuçlar, özgüllüğünün düşüklüğü nedeniyle, H. pylori infeksiyonunun birincil tanısında, anti-H. pylori ELISA seroloji testinin uygun bir yöntem olmadığını düşündürmektedir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim