Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 165-168
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BURUN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOKLARDA METİSİLİN DİRENCİ VE SLIME YAPIMI POZİTİFLİĞİ
Filiz ERGÜN ARABACI1, Mehmet OLDACAY2
1 Çanakkale Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Çanakkale
2 Çanakkale Devlet Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Çanakkale
Anahtar Sözcükler: Stafilokoklar, burun taşıyıcılığı, hastane personeli, metisilin direnci, slaym

Bu çalışmada, hastane personeli burunlarından soyutlanan stafilokoklarda, metisilin direnci ve slime yapım oranları ile meslek grupları ve servislerle olan ilişkisinin araştırılması amaçlandı. Çanakkale Devlet Hastanesi'nde 2007 yılında izole edilen toplam 94 kökenin 84'ü S.aureus, 10'u koagülaz negatif stafilokok olarak belirlendi. İzole edilen S.aureus suşlarının %41.6'sı metisilin dirençli bulundu. Toplam 94 kökenin slime yapımı sırasıyla S.aureus'larda % 40.4, koagülaz negatif stafilokok grubunda %40 olarak saptandı. Slime pozitifliği metisilin hassas S. aureus grubunda %24.4 iken, metisilin dirençli grupta %51.4 şeklindeydi. Metisilin dirençli grupta slime pozitifliği daha yüksek bulunmuş olup bu fark istatistiksel olarak anlamlı idi (Ki-kare testi p=0.007). Metisilin direnci yoğun bakım personelinde %76 olarak bulunurken, ameliyathane personelinde % 32.5, çocuk servisi ve yenidoğan çalışanlarında %12.5 olarak bulundu. Yoğun bakım personelinden izole edilen suşlarda metisilin direnci daha yüksek bulunmuş olup istatistiksel olarak anlamlı idi (Ki-kare testi p=0.013). Meslek gruplarına göre dağılım incelendiğinde; metisilin direnci hizmetlilerde %58.3, hemşirelerde %42.8, doktorlarda %33.3 ve anestezi teknisyenlerinde %25 bulunmuştur. Metisilin direnci en yüksek hizmetli personel grubundan izole edilen kökenlerde bulunmuş olup bu fark istatistiksel olarak anlamlı idi (Ki-kare testi p=0.02).

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim