Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 4
23 makale bulundu.
 • KOLESTAZLA SEYREDEN BİR SARILIK OLGUSU NEDENİYLE: TİFO HEPATİTİ
       Filiz ARABACI, Hasan IRMAK, Hayrettin AKDENİZ, A. Pekcan DEMİRÖZ
 • ISPARTA İLİ SAĞLIK PERSONELİNDE HEPATİT B VİRUS SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
       İsmail DEMİR1, Selçuk KAYA2, Mustafa DEMİRCİ2, Buket CİCİOĞLU-ARIDOĞAN2
 • KRONİK HEPATİT B TAŞIYICILARININ İMMUNOLOJİK GÖSTERGELERİ
       Turan GÜNDÜZ1, Tamer ŞANLIDAĞ2, Beril ÖZBAKKALOĞLU2, Necil KÜTÜKÇÜLER3
 • HEPATİT C VİRUS-RNA (HCV-RNA) KANTİTASYONUNDA COBAS AMPLICOR HCV MONITOR TEST v2.0 İLE REALART HCV RG RT PCR TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       İmre ALTUĞLU1, Rüçhan YAZAN SERTÖZ1, Ayşın ZEYTİNOĞLU1, Hatice ŞAHİN2, Selda ERENSOY1
 • HBeAg POZİTİF KRONİK HEPATİT B OLGULARINDA SERUM MALONDİYALDEHİT DÜZEYİNİN KARACİĞER HİSTOPATOLOJİSİ VE İNTERFERON TEDAVİSİ İLE İLİŞKİSİ
       Nermin KILIÇ1, Ahmet KALKAN2, Mehmet ÖZDEN3, Affan DENK2
 • KAN VERİCİLERİNDE HEPATİT G VİRUS PREVALANSI
       Selçuk KAYA, Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN, Mustafa DEMİRCİ
 • VAN'DA 6-10 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA HEPATİT A VE B SEROPREVALANSI
       Filiz ARABACI1, Hümeyra DEMİRLİ2
 • ERZURUM VE ÇEVRESİNDE HEPATİT B VİRUS İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI
       Fatma KAÇAR, Serpil EROL, Mehmet PARLAK, Ayten KADANALI
 • KRONİK HEPATİT B İNFEKSİYONLU HASTALARDA ANTİ-HEPATİT DELTA VİRUS (ANTİ-HDV) VE ANTİ-HEPATİT C VİRUS (ANTİ-HCV) ANTİKOR SIKLIĞI
       Salih CESUR1, Samet Vasfi KUVAT2, Aydın ÇİFTÇİ3, İsmail BALIK2
 • HASTANE KAYNAKLI BİR AKUT HEPATİT-C OLGUSU
       Neşe DEMİRTÜRK
 • ADANA İLİ YARIKIRSAL ALANDA YAŞAYAN 10 YAŞ VE ÜZERİ KİŞİLERDE HEPATİT B VİRÜSÜ (HBsAg) VE ANTİ-HEPATİT C VİRÜSÜ (ANTİ-HCV) PREVALANSI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
       Serap BANAK1, Elçin YOLDAŞCAN2, Banu KILIÇ3
 • HEPATİT B VİRUS (HBV) SEROLOJİK BELİRLEYİCİLERİ İLE HBV DNA'NIN VARLIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI
       Mustafa ALTINDİŞ
 • HEPATİT C VİRUS İNFEKSİYONU BULUNAN HASTALARIN PLAZMASINDA BAZI SİTOKİNLERİN AKTİVİTELERİ
       Aysun BAY KARABULUT1, Emine SÖNMEZ2, Çetin ÖZTÜRK3, Yaşar BAYINDIR4, Saim YOLOĞLU5, Engin GÖZÜKARA4
 • ETYOLOJİSİ SAPTANAMAYAN VE KLİNİK OLARAK POST TRANSFÜZYON HEPATİT KUŞKULU OLGULARDA TT VİRÜSUNUN ARAŞTIRILMASI
       Bekir KOCAZEYBEK
 • B HEPATİTLİ HASTALARIN VE ASEMPTOMATİK HBsAg TAŞIYICILARININ KORKULU RÜYASI: DELTA VİRUSU
       Orhan BAYLAN, Çakır GÜNEY
 • TAM OTOMATİK KEMİLUMİNESANS İMMUNASSAY İLE DÜŞÜK DÜZEYDE ANTİ-HEPATİT C VİRÜS (ANTİ-HCV) POZİTİF SAPTANAN ÖRNEKLERİN HCV RNA DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       İlhan AFŞAR, Aslı Gamze ŞENER, Berna GÖNÜL, Nükhet KURULTAY, Metin TÜRKER
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA VİRAL HEPATİT B VE C SEROPREVALANSI
       Fatma SIRMATEL1, Öcal SIRMATEL2, Celalettin USALAN3, Cem BARLIOĞLU4, Asım GÖYMEN5, Ersin KEPEKÇİ5, Hikmet GEZEN6, Mehmet CANDAN7, Özgür DAĞLI8
 • KRONİK HEPATİT C HASTALARINDA OTO-ANTİKORLARIN HCV RNA DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ
       Zeki YUMUK1, Murat SAYAN2, Şeyda ÇALIŞKAN1
 • KONYA BÖLGESİNDE HEPATİT C VİRUSU GENOTİP DAĞILIMI
       Onur URAL1, Uğur ARSLAN2, Duygu FINDIK2
 • HBeAg NEGATİF, ANTİ-HBe POZİTİF KRONİK HEPATİT B OLGULARINDA PREKOR/KOR BÖLGE MUTASYONLARININ VE GENOTİP DAĞILIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Uğur ARSLAN1, İnci TUNCER1, Duygu FINDIK1, Onur URAL2
 • SAĞLIKLI KAN BAĞIŞÇILARINDA NÜKLEİK ASİT AMPLİFİKASYON TEKNOLOJİSİ YÖNTEMİ İLE HEPATİT B VİRUS DNA'SININ ARAŞTIRILMASI
       Selda KARAKADIOĞLU BALİ1, Birsen MUTLU1, Murat SAYAN2
 • KAN VERİCİLERİNDE VE BİR AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALIŞANLARINDA HEPATİT B, HEPATİT C VE HIV SEROPREVALANSI İLE VERİCİLERDE RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI
       Asuman GÜZELANT1, Muhammet Güzel KURTOĞLU1, Meral KAYA1, Recep KEŞLİ1, Bülent BAYSAL2
 • KRONİK HEPATİT C VİRUS İNFEKSİYONLU OLGULARDA PEGİLE İNTERFERON VE RİBAVİRİN TEDAVİSİNE VİROLOJİK YANITI BELİRLEYEN FAKTÖRLER
       Bahadır CEYLAN1, Muzaffer FİNCANCI1, Cüneyt MÜDERRİSOĞLU2, Gülhan EREN1, Ferda SOYSAL1
 •  

  Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim